Directievoering

Toetsen en opleveren zijn de basisbegrippen voor directievoering en toezicht. Uitgangspunten zijn geformuleerd in een Programma van Eisen (PvE) of contract.

Momenteel hebben veel gemeenten het beheer en onderhoud van de openbare verlichting aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in zeer scherpe prijzen, dat vaak in het voordeel is van uw gemeente.

Echter, deze prijzen zijn soms dermate laag dat u zich kan afvragen:

       “Dit kunnen zij toch nooit maken voor deze prijs?”

       “Op welk onderdeel gaan zij dit tarief terugverdienen?”

Het is belangrijk om scherp toe te zien op beheers- en onderhoudscontracten. De eerste stap is alles vastleggen in het contract. De volgende stap is de aannemer houden aan de gemaakte afspraken.

Het Nederlands Licht Instituut is de partner die u hierbij kan begeleiden. Wij maken samen met u de afspraken en monitoren voor u de aannemers. Hierdoor wordt u niet belast met onterecht meerwerk. Tevens zal het u tijd besparen, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. 

SMART-principe

Wij werken volgens het SMART-principe. Dit houdt in Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dus duidelijk zeggen wat men van elkaar verlangt (wie, wanneer, wat, waar en hoe) en ervoor zorgen dit dan ook voor beide partijen aanvaardbaar is.

Het SMART-principe passen wij toe op de volgende aspecten:

  • Rapporteren en informeren;
  • Nachtschouw (controleren storingen en reparatietijden);
  • Toezicht op doorlooptijden;
  • Toezicht op het materiaalverbruik;
  • Planning en uitvoering onderhoud;
  • Inkoopbegeleiding.

Rapportage gelijktijdigheid

Met deze grafiek wordt aangetoond welk percentage van de installatie per week heeft gefunctioneerd. In het betreffende contract is gesteld dat minimaal 98% van de verlichting per week klachtenvrij moet functioneren. Zoals u ziet is deze prestatie in week 2 en 3 niet gehaald. Hiermee wordt de onderhoudsaannemer door u of door ons geconfronteerd.

Rapportage storingsoverzicht per week

Met deze grafiek ziet u in één oogopslag hoeveel storingen er per week open staan en hoeveel er hersteld zijn. Dit aantal bepaalt mede de uitval per week. U ziet ook direct dat het aantal opgeloste storingen fors daalt en het aantal open storingen langzaam oploopt.

Rapportage storingsafhandeling

Aan de hand van deze grafiek ziet u hoeveel storingen binnen de norm zijn hersteld (10 werkdagen) en hoeveel storingen te laat zijn hersteld. In het betreffende contract geldt hiervoor per week overschrijding een boeteclausule. 

Rapportage kortingen

Hieronder ziet u hoeveel weken deze 24 storingen te lang hebben open gestaan en wat dit betekent qua boeteclausule.